Privacy en cookies

Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: Sirius Legal bvba, met maatschappelijke zetel te 2800 Mechelen, Veemarkt 70 en ingeschreven in de K.B.O. onder nummer 0687.495.715. (hierna: “Sirius Legal”).

Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op de Website www.siriuslegal.be, door het invullen van één van onze invulformulieren, door het ons contacteren per e-mail/per telefoon, door het overmaken van een vraag/klacht/dossier en door het zich inschrijven op onze nieuwsbrief, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

Artikel 1 – Algemeen

1.1.         Sirius Legal stelt zich middels huidige Privacy Policy tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

1.2.         De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Sirius Legal.

Artikel 2 – Persoonsgegevens

2.1.    Persoonsgegevens die u ons meedeelt:

  • Categorie 1, zonder registratie: uw IP-adres
  • Categorie 2: bij het ons contacteren via één van de invulformulieren op de Website: naam en voornaam, eventueel naam bedrijf en BTW-nummer, adresgegegevens, e-mail evenals andere gegevens die u ons overmaakt in het vrije invulveld
  • Categorie 3: het ons contacteren per mail/telefoon: uw e-mailadres en/of telefoonnummer evenals de gegevens die u zelf vrijgeeft.
  •  Categorie 4: indien u ons een vraag/dossier overmaakt: uw facturatiegegevens en eventuele andere persoonsgegevens die u ons verstrekt teneinde uw dossier te kunnen behartigen.
  • Categorie 5: door cookies (cfr. artikel 8).

2.2.        Sirius Legal kan gegevens over u (Persoonsgegevens) op verschillende manieren vergaren:

a. door gebruik van cookies
b. tijdens uw gebruik van de Website
c. door het ons contacteren met een vraag/dossier/…

Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking

3.1.    Algemene doeleinden: De Onderneming zal de bij u vergaarde Persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

  • Categorie 1: het verzorgen en verbeteren van deze Website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van Sirius Legal om haar Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;
  • Categorie 2: het kunnen beantwoorden van de vraag die u hebt gesteld via één van onze invulformulieren met als rechtsgrond met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming evenals ons gerechtvaardigd belang;
  • Categorie 3: het beantwoorden van uw vraag met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming evenals ons gerechtvaardigd belang.
  • Categorie 4: het beantwoorden van uw vraag met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming evenals ons gerechtvaardigd belang.
  • Categorie 5: de levering van de dienst evenals de facturatie ervan met als rechtsgrond het uitvoeren van een overeenkomst waarom u hebt verzocht. U bent niet verplicht om uw Persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer u de verwerking weigert.

3.2.    Direct marketing:

Uw  persoonsgegevens zullen niet worden gebruikt voor direct marketing, mits u hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven (“opt-in”). Indien u reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan Sirius Legal uw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot Sirius Legal, haar producten en/of diensten. Sirius Legal kan de door u verschafte gegevens gebruiken voor het bijwerken van door Sirius Legal bewaarde documenten.

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht dan wel nieuwsbrief.

3.3.    Doorgifte aan derden: Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van Sirius Legal, waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien Sirius Legal failliet gaat, kan zulks betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van Sirius Legal geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.

Sirius Legal zal in redelijkheid pogen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat wij uw gegevens aan genoemde derde bekendmaken, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

Sirius Legal zal uw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

3.4.    Wettelijke vereisten:

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Sirius Legal uw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. Sirius Legal zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

Artikel 4 – Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen de Onderneming en u en rekening houdende met de wettelijke verplichting om dossiers 5 jaar te bewaren.

Artikel 5 – Uw rechten

5.1.    Recht van toegang en inzage:

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken.

5.2.    Recht van verbetering, verwijdering en beperking:

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Sirius Legal. Daarnaast heeft u steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. u erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn. U mag eveneens vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken.

5.3.    Recht van verzet:

U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast heeft u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.

5.4.    Recht van vrije gegevensoverdracht:

U beschikt over het recht om uw Persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

5.5.    Recht van intrekking van de toestemming: Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

5.6.    Uitoefening van uw rechten:

U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar info@siriuslegal.be, per post naar Sirius Legal, Veemarkt 70, 2800 Mechelen of door gebruik te maken van het onderdeel “Contacteer ons” op de Website, mits bijvoeging van een kopie van uw identiteitskaart.

5.7.    Automatische beslissingen en profiling:

De verwerking van uw Persoonsgegevens omvat geen profiling en u zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

5.8.    Recht om klacht in te dienen:

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingautoriteit:
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel Tel : +32 (0)2 274 48 00 Fax : +32 (0)2 274 48 35 contact@apd-gba.be

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

Indien u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een vordering tot schadevergoeding instellen.

Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

6.1.    Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

6.2.    In geen geval kan Sirius Legal aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

6.3.    U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot uw login en code te voorkomen. u bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Artikel 7 – Toegang door derden

7.1.         Teneinde uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze medewerkers en aangestelden.

7.2.         Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze medewerkers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

Artikel 8 – Cookies

8.1.    Wat zijn cookies? Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van Sirius Legal  en geplaatst op de harde schijf van uw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door Ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de Website.

8.2.    Waarom gebruiken we cookies? Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze Website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren. Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.

8.3.    Soorten cookies: Hoewel er verschillende soorten cookies bestaan, onderscheiden qua functionaliteit, herkomst of bewaartermijn, maakt de wetgeving hoofdzakelijk een onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds.

De Website gebruikt uitsluitend volgende cookies:

Functional cookies

NameOriginFunctionRetention time
PHPSESSIDWordPressPreserves user session state across page

requests

Session
SL_

cookiecompliance

WordPressPreserves cookie preferencesunlimited

Statistical cookies

NameOriginFunctionRetention time
_gaGoogleRegisters a unique ID that is used to

generate statistical data on how the visitor

uses the website.

2 years
_gatGoogleused by Google Analytics to throttle 

request rate

1 day
_gidGoogleRegisters a unique ID that is used to

generate statistical data on how the visitor

uses the website.

1 day
collectGoogleused to send data to Google Analytics

about the visitor’s device and behavior.

Tracks the visitor across

devices and marketing channels.

Session

Indien u vaststelt dat andere cookies via onze website geplaatst worden, danken wij u ons daarvan onmiddellijk te verwittigen, opdat wij de nodige aanpassingen kunnen doen.

Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics) verwijzen wij je graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen: Google Analytics cookies 

8.4.    Uw toestemming: Bij uw eerste bezoek aan onze Website wordt u gevraagd om onze cookies te aanvaarden. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat u van bepaalde functionaliteiten van de Website geen gebruik kunt maken.

Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, neem gerust contact met ons op, hetzij per e-mail naar info@siriuslegal.be per post naar Sirius Legal, Veemarkt 70, 2800 Mechelen, of door gebruik te maken van het onderdeel “Contacteer ons” op de Website.

Meer informatie over cookies vindt u tevens op: http://www.allaboutcookies.org/

Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vindt u hier: http://www.youronlinechoices.eu/